C#设计模式之外观

接着上篇观察者内容的“剧情”,没看过的朋友也没关系,篇幅之间有衔接的关系但是影响不大。

需求:

为"兵工厂"提供各种支持,生产了各式各样的"IronMan",因为"IronMan"是智能的,它有一个"总控中心",用来使用各个部件的功能,以及 其它功能的使用。"总控中心"也是用户在穿戴时显示在用户眼前的UI。

现在遇到一个问题,大家都来看一下,"IronMan"在穿戴好启动的时候,"总控"会让"IronMan"各个部件自动自检,自检完成后要在UI那显示出 自检的结果,当然自检的顺序可以是固定的也可以是不固定的,随便怎么检查,最终是要返回所有的部件自检结果。

假设的基础结构情况:

   public class Component1
   {
     public void Component1Inspection()
     {
       //部件1自检
     }
   }
   public class Component2
   {
     public void Component2Inspection()
     {
       //部件2自检
     }
   }
   public class Component3
   {
     public void Component3Inspection()
     {
       //部件3自检
     }
   }

假设还有若干个部件,按照平常的状态它们都要一一的自检。在这样的情况下使用的代码则是这样的:

   /// <summary>
   /// 控制中心
   /// </summary>
   public class CenterController
   {
     /// <summary>
     /// 启动时的行为
     /// </summary>
     public void StartBef()
     {
       Component1 com1 = new Component1();
       com1.Component1Inspection();
       Component2 com2 = new Component2();
       com2.Component2Inspection();
       Component3 com3 = new Component3();
       com3.Component3Inspection();
     }
   }

这样做下去的话是不是很费事,而且控制中心和部件的耦合度也比较大,如果部件个数自检的修改也会牵扯到控制中心内部的修改,这样的行为是违反设计原则的。

外观模式(Facade)的定义:为子系统中的一组接口提供一个一致的界面,用来访问子系统中的一群接口。

根据设计模式的中心思想来做修改,把部件自检的操作都封装在单独的一层中,让控制中心和部件解耦,我们来看一下修改后的代码:

   public class Facade
   {
     //自检
     public void Inspection()
     {
       Component1 com1 = new Component1();
       com1.Component1Inspection();
       Component2 com2 = new Component2();
       com2.Component2Inspection();
       Component3 com3 = new Component3();
       com3.Component3Inspection();
     }
   }

这样定义了外观类过后,再来看一下控制中心的调用修改:

   /// <summary>
   /// 控制中心
   /// </summary>
   public class CenterController
   {
     /// <summary>
     /// 启动时的行为
     /// </summary>
     public void StartBef()
     {
       Facade facade = new Facade();
       facade.Inspection();
     }
   }

在两层中间加入了Facade这一层,耦合的问题就迎刃而解,好像好多解耦的方式都是这样的。

END 下一篇是关于命令模式的说明。